Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

System opieki długoterminowej w Polsce

System opieki długoterminowej w Polsce
W naszym kraju opieka dłu­goterminowa nad osobą starszą opiera się przede wszystkim o za­soby rodziny. Rodzinny model opieki wynika nie tylko z uwarun­kowań kulturowych, choć solidar­ność międzygeneracyjna w Polsce jest silna, ale jest również rezulta­tem niewystarczającej pomocy instytucjonalnej. Czasem publicyści mówią, że seniorzy funkcjonują w Polsce w próżni publicznych instytucji opiekuńczych. Na miejsce w domu opieki społecznej zazwy­czaj mają szanse ludzie samotni pozostający bez żadnego wspar­cia w rodzinie. Poza tym potoczny „dom starców" nadal jest kojarzo­ny w Polsce z miejscem wygnania, a nie wyboru.
Trudno też mówić o jednym sys­temie opieki długoterminowej, gdyż formalna opieka długoterminowa świadczona jest zarówno w ramach systemu ochrony zdro­wia, jak i systemu pomocy spo­łecznej. W obszarze świadczeń pieniężnych w ten duet można także włączyć system ubezpieczeń społecznych (np. dodatki pielę­gnacyjne).

Trwają prace na projektem usta­wy o pomocy osobom niesamo­dzielnym, który zakłada wprowadzenie tzw. czeku opiekuńczego. Czek ten w uzasadnionych przy­padkach (np. osoba niesamodziel­na ma rodzinę, ale nie jest ona w stanie zapewnić opieki w peł­nym zakresie lub osoba jest samot­na i może sama sobie organizować opiekę) ma umożliwić częściowe pokrycie kosztów opieki sprawo­wanej przez wybranego świadcze­niodawcę w domu. W zamysłach autorów projektu było zmniejsze­nie szarej strefy w usługach opieki długoterminowej. Obecnie bardzo trudno jest zrekonstruować fak­tyczny obraz nieformalnej opieki w Polsce. W ramach nieformalnej opieki mogą być traktowane za­równo rodziny, osoby pomaga­jące po sąsiedzku, wolontariusze z rozmaitych organizacji, ale też mogą to być osoby zatrudnione „na czarno". O ile wiadomo, że co­raz częściej polskie rodziny korzy­stają z szeroko rozumianej pomocy domowej, to nie wiemy, jaka część tych osób sprawuje opiekę nad osobami starszymi. Nie wiemy też, jaką część z nich stanowią opiekunowie-imigranci.

Wprowadzenie czeku na opie­kę ma także pomóc w rozwo­ju usług opiekuńczych w ogóle, w tym także związanych z opie­ką w instytucjach do tego powo­łanych. Przewidywać można, że popyt na pracowników opieki bę­dzie rósł, a przy obecnej sytuacji demograficznej naszego kraju nie można wykluczyć wzrostu zainte­resowania pracownikami pocho­dzącymi z innych krajów.

Sytuacja migracyjna polski i dylematy z tym związane. Czy imigranci mogliby przyczynić się do rozwią­zania problemów opieki nad osobami starszymi?

Sytuacja migracyjna naszego kraju na tle innych krajów Europy jest wyjątkowa. Jesteśmy przede wszystkim krajem emigracji. We­dług danych szacunkowych GUS-u w 2013 roku za granicą przebywało 2,2 min Polaków. Oczywiste jest, że priorytetem naszej polityki migracyjnej powinny być działania zachęcające Polaków do powrotu, ale z uwagi na cechy strukturalne najnowszej imigracji szybkie po­wroty są raczej mało prawdopo­dobne. Polscy imigranci elastycz­nie reagują na sygnały popytowe i dość łatwo przystosowują się do rozmaitych warunków życia. Dość łatwo zmieniają kierunki emigracji i miejsca pracy (w tym zamiesz­kania). Dlatego można się spo­dziewać wzrostu niedoboru pra­cowników w niektórych sektorach (w tym w sektorze opiekuńczym).

Niestety trudno precyzyjnie okre­ślić zapotrzebowanie poszczegól­nych branż i obszarów polskiego rynku pracy na cudzoziemską siłę roboczą. Jest to jedno z zanie­dbań naszej polityki, a bez tego trudno jest mówić o skutecznych narzędziach rekrutacji cudzoziem­skich pracowników. Trudno jest dokładnie ustalić, jak duże byłoby zapotrzebowanie na pracę cudzo­ziemców w sektorze opieki długoterminowej nad osobą starszą. Niestety jak dotąd, nie ma tak szczegółowych badań. Poza tym warto by zbadać, jaka jest otwar­tość społeczeństwa polskiego na takie rozwiązania. Już od lat mówi się, że Polska ciągle nie wypraco­wała kompleksowej polityki mi­gracyjnej.

Chociaż na tle Europy Zachodniej Polska jest krajem o najniższym udziale imigrantów w liczbie lud­ności (zaledwie 0.2 %), to jednak możemy wyodrębnić zbiorowości cudzoziemców, którzy sprawnie funkcjonują w społeczeństwie pol­skim, wpisując się w pewne natu­ralne nisze (jak choćby Wietnamczycy w sektorze gastronomicz­nym). Jednak największą i najważ­niejszą grupą imigrantów w Polsce jest zbiorowość Ukraińców. Po­wodem jest z pewnością bliskość geograficzna i kulturowa oraz sieci migracyjne, które ukształtowały się na przestrzeni dekad. Dodat­kowo aktualna sytuacja polityczna na Ukrainie powoduje, że wśród Ukraińców diametralnie wzrasta zainteresowanie przyjazdami do Polski.

Oczywiście naiwnością byłoby oczekiwanie, że jeszcze większe otwarcie się Polski na imigrantów rozwiąże problemy ludzi starych, a przede wszystkim poprawi do­stępność opieki. Autorki niniej­szego tekstu sympatyzują z po­dejściem preferującym przede wszystkim działania wspierające rodzinę jako najbardziej naturalny podmiot świadczący usługi opie­kuńcze oraz stanowiskiem postu­lującym szukanie takich praktyk i rozwiązań, które wzmacniają sto­sunki międzypokoleniowe. Nie wy­klucza to jednak spojrzenia na rynek usług opiekuńczych jak na ofertę, która mogłaby być kiero­wana bezpośrednio do cudzo­ziemców. Patrząc na doświad­czenia państw Europy Zachodniej i Północnej, łatwo przewidzieć, że podobnie jak tam, również i u nas sektor usług opiekuńczych nie musi cieszyć się popularnością. W kontekście silnej gotowości emi­gracyjnej Polaków, raczej bardziej prawdopodobne będzie szukanie przez nich podobnej pracy, ale re­latywnie lepiej płatnej za granicą niż na miejscu.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.