Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Problem odleżyn i nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym

Problem odleżyn i nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad pacjentem w wieku starszym
Polska należy do krajów demograficznie starych (wg ONZ udział w społeczeństwie osób w wieku 65+ jest na poziomie powyżej 7 proc.). Problemami, które często dotyczą osób starszych, trwale lub czasowo unieruchomionych, są odleżyny oraz nietrzymanie moczu.
 
Mogą mieć one charakter przewlekły, wieloprzyczynowy, znacznie obniżają jakość życia, poczucie własnej wartości, niejednokrotnie stają się przyczyną hospitalizacji i instytucjonalizacji osób starszych.

Odleżyny u osób starszych

Odleżyna to miejscowa martwica tkanek powstająca na skutek niedokrwienia spowodowanego uciskiem na włosowate naczynia krwionośne. Może dotyczyć wszystkich warstw skóry, a niekiedy penetrować do powięzi, mięśni i kości. Odleżyny powstają najczęściej w miejscach, gdzie odległość między powierzchnią skóry, a znajdującym się pod nią układem kostnym jest niewielka.
 
Odleżyny stanowią poważny problem zarówno dla samego chorego, jak i dla osób sprawujących opiekę nad pacjentem w podeszłym wieku. Około 70 proc. odleżyn występuje u osób w wieku powyżej 65. r.ż. W Polsce populacja pacjentów z odleżynami liczy ok. 270 tys. osób:
• 52% - odleżyna I stopnia,
• 30% - odleżyna II stopnia,
• 13% - odleżyna III stopnia,
• 3% - odleżyna IV stopnia.2
 
Osoby starsze są bardziej narażone na powstanie odleżyn ze względu na zmiany jakie zachodzą w skórze wraz z wiekiem:
• skóra staje się cieńsza i sucha,
• osłabiona jest proliferacja (namnażanie) naskórka,
• zmniejsza się odczuwanie bólu.

Wszystko to powoduje, że skóra staje się wrażliwa na uszkodzenie.
 
NTM - skala problemu:

Zgodnie z def. ICS (International Continence Society) nietrzymanie moczu to stan, w którym bezwiedne oddawanie moczu, stwierdzone obiektywnie, stanowi problem higieniczny i utrudnia kontakty międzyludzkie3.
 
O występowaniu nietrzymania moczu (NTM) zwanego inkontynencją mówimy gdy:
• dochodzi do nieświadomego oddawania moczu,
• oddawanie moczu jest niekontrolowane (moczenie),
• oddawanie moczu jest nieefektywne.
 
Co najmniej połowa osób przebywających w zakładach dla przewlekle chorych lub domach opieki społecznej cierpi z powodu inkontynencji, czyli nietrzymania moczu (NTM). W oparciu o światowe opracowania statystyczne można przyjąć, że nietrzymanie moczu w całej populacji osób w podeszłym wieku oceniane jest na około 10-20 proc.4
 
Higiena i ochrona skóry – niezbędny element pielęgnacji osób starszych

Przedłużający się kontakt skóry z moczem prowadzi do:
• zmiany pH na bardziej zasadowe (sprzyjające zakażeniom),
• większej wrażliwości skóry na tarcie, powstania odparzeń, czy odleżyn,
• większego ryzyka nadkażeń bakteryjnych i grzybiczych.
 
Jak pielęgnować skórę osób starszych?

1. Do mycia należy używać płynów o właściwym pH (przedział pH 4 - 7), które nie naruszają ochronnej powłoki białkowo-lipidowej.
2. Osobom unieruchomionym należy często zmieniać jednorazowe środki higieniczne (wkładki, pieluchomajtki, podkłady).
3. Aby zmniejszyć natężenie zapachu moczu warto wypijać większe ilości wody.
4. W celu skutecznej codziennej pielęgnacji skóry narażonej na podrażnienia lub odparzenia, warto stosować kremy barierowo-ochronne.
 
Zalecenia Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa

Zgodnie z zaleceniami Konsultanta Krajowego w dziedzinie Pielęgniarstwa w sprawie prowadzenia profilaktyki odleżyn u pacjentów hospitalizowanych, pacjenci z grupy ryzyka powstania odleżyn bądź pacjenci z powstałymi zmianami odleżynowymi, powinni być bezwzględnie zaopatrzeni w środki do miejscowego stosowania na skórę o działaniu:
• pielęgnacyjnym,
• antybakteryjnym,
• nawilżającym i natłuszczającym skórę,
• regenerującym w sytuacji np. maceracji naskórka,
• łagodzącym podrażnienia,
• przywracającym prawidłowe pH skóry5.


1. Dane GUS z 2010r.
2. Jawień A. : Inforanek, 1(11), 2011
3. Bates CP, Bradley WE, Glen E et al. (1983) Standardisation of terminology of lower urinary tract function. Collation of the first 4 reports by the Standardisation Committee of the International Continence Society.
4. Dane Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).
5. Zalecenia dostępne na stronie Ministra Zdrowia: wwww.mz.gov.pl
 

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.