Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Prawo do kontaktu z bliskimi

Prawo do kontaktu z bliskimi
Bez względu na wiek pacjent ma prawo do tego, by podczas wizyty u lekarza lub zabiegu towarzyszyła mu osoba bliska. Nie trzeba uzyskiwać na to zgody lekarza. W przypadku dzieci obecność opiekuna jest wręcz wymagana. Małoletni po ukończeniu 16 lat powinien zostać zapytany przez personel, czy życzy sobie obecności rodziców, osoba pełnoletnia sama o tym decyduje. Podczas hospitalizacji prawo to obejmuje także możliwość kontaktowania się z rodziną i korzystania z jej opieki, chory ma prawo do odwiedzin, utrzymywania kontaktów telefonicznych i korespondencji. Czas choroby nie może być czasem izolacji chorego. W szpitalach pediatrycznych rodzice powinni mieć możliwość przebywania z dziećmi przez cały czas. Dzieci mają prawo do szczególnej opieki zdrowotnej i dlatego placówki medyczne powinny zapewnić rodzicom odpowiednie warunki do sprawowania opieki nad dziećmi. Matkom karmiącym należy przygotować specjalną salę do karmienia dzieci. Oczywiście zawsze należy pamiętać o tym, że na sali znajduje się więcej chorych, którzy mają dokładnie takie same prawa.

Odwiedziny bliskich nie mogą zakłócać leczenia, a warto też pamiętać, że każdy pacjent ma prawo do intymności. Jeśli najbliżsi opiekują się chorym w szpitalu, to nie oznacza, że personel medyczny przestaje zajmować się chorym. Kroplówkę podłącza pielęgniarka, jeśli trzeba przebrać chorego lub podać basen - to również należy do jej obowiązków. Obecność rodziny nie zwalnia personelu z wykonywania obowiązków. Rodzina może tylko pomóc. Pacjenci obłożnie chorzy mają prawo do intymności i mogą prosić o osłonięcie łóżka parawanem lub zasłonką, aby nie czuć się skrępowanym wobec odwiedzających innych chorych. Chory ma prawo do wydania zakazu odwiedzin. Jeśli podczas swej choroby chce być sam, może nie wyrazić zgody na odwiedziny. W takim przypadku personel powinien nie wpuszczać osób odwiedzających ani nie ułatwiać kontaktu telefonicznego. W każdej chwili pacjent może zmienić swoją decyzję i skorzystać z prawa kontaktu z bliskimi. Każdy hospitalizowany pacjent ma obowiązek zapoznać się z regulaminem szpitalnym. Określa on m.in. godziny odwiedzin. W przypadku pogorszenia stanu zdrowia chorego, zagrożenia jego życia lub śmierci, szpital ma obowiązek powiadomić osoby upoważnione przez chorego do uzyskiwania informacji. Podczas pobytu w szpitalu lub innej placówce pacjent ma prawo korzystania z telefonu komórkowego lub z ogólnie dostępnego. Jeśli jest to konieczne, personel powinien udostępnić mu także linię szpitalną.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.