Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Prawo do godnego umierania

Prawo do godnego umierania
Każdy człowiek powinien umierać godnie. Dlatego jednym z praw pacjenta jest prawo do opieki duszpasterskiej i godnego umierania. Przebywający w szpitalu lub innej placówce zdrowotnej (hospicjum, oddział opieki długoterminowej) ma zagwarantowaną opiekę duszpasterską. Chory powinien wiedzieć, jakiej religii kapelani pracują w placówce, jak się można z nimi skontaktować, gdzie i kiedy z nimi spotkać, a także poznać miejsce i godziny odprawiania nabożeństw. Zawsze może skontaktować się z kapłanem wyznawanej przez siebie religii, a w chwili zagrożenia życia może domagać się niezwłocznego jego przybycia. Jeśli w placówce nie ma kapelana wyznawanej przez chorego religii, należy go poinformować, kto może umożliwić mu kontakt z duszpasterzem. Zazwyczaj w placówkach medycznych jest wydzielona kaplica, w której odprawiane są nabożeństwa i gdzie można spotkać się z osobą duchowną.

Jeśli pacjent jest obłożnie chory, ksiądz odwiedzi go na sali szpitalnej i porozmawia z nim za parawanem. Możliwość spotkania z duszpasterzem jest szczególnie ważna dla osób, które są umierające. A takie osoby wymagają szczególnego poszanowania ich godności. Chory ma prawo wiedzieć, że rokowania są dla niego niepomyślne, ale może także odmówić rozmów na ten temat. Pacjent ma prawo oczekiwać, że ból i cierpienie będą łagodzone do końca jego życia. Może też mieć nadzieję, że pielęgniarka, która się nim bezpośrednio opiekuje, okaże mu ciepło i troskliwość. Jeśli chory przebywa w hospicjum lub na oddziale opieki długoterminowej, zarówno on, jak i jego rodzina mogą skorzystać z opieki psychologa, zatrudnionego przez placówkę. Lekarz musi podtrzymywać życie pacjenta nawet wtedy, gdy złożył on oświadczenie, że nie życzy sobie tego w uzasadnionych przypadkach. Powinien natomiast uwzględnić zdanie chorego przy podejmowaniu decyzji o dalszej uporczywej terapii, która tylko niepotrzebnie przedłuży cierpienia. Powinien szanować prawo pacjenta do godnej śmierci i zadbać o jakość jego kończącego się życia. Eutanazja, czyli pomoc w umieraniu, jest w Polsce przestępstwem. Szpital ma obowiązek powiadomić o śmierci chorego osobę wskazaną przez niego w dokumentacji. W przypadku nagłej śmierci pacjenta często jego rodzina jest w szoku, bo nie zdążyła się jeszcze na to przygotować. Personel medyczny powinien okazać jej pomoc. W niektórych przypadkach lekarz może zarządzić sekcję zwłok. Rodzina może prosić o jej niewykonywanie, ale ostateczna decyzja należy jednak do lekarza. Jeśli chory jeszcze za życia pisemnie (na oddzielnej kartce, w dokumentacji medycznej szpitala) lub ustnie (w obecności świadków) nie zgodził się na przeprowadzenie sekcji, to lekarz może zarządzić sekcję mimo takiego sprzeciwu tylko w dwóch przypadkach - jeśli zgon nastąpił przed upływem 12 godzin od przyjęcia do szpitala lub był wynikiem przestępstwa. Warto też wiedzieć, że jeśli chory nie wyraził sprzeciwu na pobranie jego organów do przeszczepu, to mogą one być pobrane nawet bez pytania o zgodę rodziny. Sprzeciw można złożyć w różnej formie: zgłosić do centralnego rejestru sprzeciwów, można też złożyć pisemne oświadczenie, podpisane przez dwóch świadków. Za dziecko do ukończenia przez nie 16 lat sprzeciw mogą złożyć tylko rodzice. Jeśli skończy ono 16 lat, to sprzeciw wyraża razem z rodzicami. Swoją decyzję można w każdej chwili zmienić.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.