Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Pomoc z narodowego funduszu zdrowia

Pomoc z narodowego funduszu zdrowia
Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje osobom niepełnosprawnym i chorym sprzęt ortopedyczny i pomocniczy, który jest niezbędny w codziennym funkcjonowaniu.
Na liście refundowanych przedmiotów ortopedycznych znajduje się 216 pozycji, m.in. wózek inwalidzki lub protezy kończyn.

Refundowany jest także sprzęt pomocniczy np. pieluchy, cewniki urologiczne,  inhalatory, peruki, sprzęt stomijny czy aparaty słuchowe.

Niektóre artykuły Narodowy Fundusz Zdrowia refunduje raz na miesiąc, inne raz w roku lub co kilka lat. Aby się o to starać, trzeba mieć zlecenie od lekarza, zwykle określonego specjalisty, np. zlecenie na soczewki okularowe - okulisty, na protezę piersi - chirurga lub onkologa.

Zlecenie jest ważne przez 30 dni i należy je potwierdzić we właściwym dla miejsca zamieszkania oddziale NFZ. Dopiero wtedy można udać się do apteki lub jednego ze sklepów, który ma podpisaną umowę z NFZ.

Tego typu przedmioty medyczne NFZ finansuje do wysokości określonego limitu ceny, np. w 100, 70 lub 50 proc. Oznacza to, że czasami sprzęt wydawany jest bezpłatnie, a czasami chorzy muszą sami pokryć część kosztów, np. 30 proc. w przypadku materaca przeciwodleżynowego. Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem (bo jest on np. wyższej jakości), pacjent musi dopłacić różnicę.
Na podobnych zasadach refundowane są pieluchy lub pieluchomajtki, które są niezbędne dla wielu starszych i chorych osób. Przysługuje im 60 sztuk miesięcznie, a w zależności od rodzaju schorzenia można je otrzymać bezpłatnie lub trzeba do nich dopłacić 30 proc. ceny (jej limit to 77 lub 90 zł) - resztę pokrywa NFZ. Oczywiście, jeśli ktoś zdecyduje się na droższe, nadwyżkę musi zapłacić sam. Zlecenie, które trzeba potwierdzić w NFZ, wystawia m.in. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, neurolog, chirurg czy onkolog.
Uwaga: Pieluchomajtki wydawane są bezpłatnie, jeżeli pacjent cierpi na niektóre typy nowotworów.

Ważne, że jeżeli sprzęt, o który się staramy, jest przyznawany co miesiąc, to nie trzeba każdorazowo pobierać zlecenia od lekarza i potwierdzać w NFZ. Zlecenie wydawane jest wtedy na 12 miesięcy.

Uwaga: Jeśli chory lub niepełnosprawny nie ma pieniędzy na pokrycie wkładu własnego przy zakupie opisanych wyżej przedmiotów, może wystąpić o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Z tego źródła ma też szansę na dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych czy likwidacji barier architektonicznych. Wnioski składa się w powiatowych centrach pomocy rodzinie lub miejskich ośrodkach pomocy społecznej.
 

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.