Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Pomoc dla seniora w ramach pomocy społecznej

Pomoc dla seniora w ramach pomocy społecznej
Badanie PolSenior wykazało, że głównym pomocnikiem osób starszych, gdy pomoc jest już im potrzebna, pozostaje rodzina. Potem jest długo, bardzo długo nic, a następnie pomoc społeczna, której świadczenia są źródłem wsparcia dla zaledwie 4% seniorów – zauważa prof. Piotr Błędowski, ekonomista, dyrektor Instytutu Gospodarstwa Społecznego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Być może tak niski odsetek osób korzystających z pomocy społecznej jest spowodowany wymaganiami, które trzeba spełnić, by móc ją otrzymać.

Osoba starsza ma prawo do świadczeń opiekuńczych wtedy, gdy jest pozbawiona pomocy innych osób (np. mieszka sama) lub gdy zamieszkująca z nią rodzina nie jest w stanie zapewnić jej opieki. W Polsce wygląda to tak, że publiczne usługi opiekuńcze przysługują tylko najsłabszym, niezaradnym życiowo, czyli tym, którzy bardzo często przez całe życie potrzebowali pomocy i w przeszłości nie ponosili kosztów finansowania systemu. 

Ośrodki pomocy społecznej

Ośrodki pomocy społecznej działające w gminach teoretycznie oferują usługi opiekuńcze, które z ich ramienia świadczą wyspecjalizowane firmy. Są one wyłaniane zazwyczaj w drodze przetargu, w którym najważniejszym kryterium wyboru jest cena. Najsilniejszą pozycję na rynku ma Polski Komitet Pomocy Społecznej. W praktyce usługi opiekuńcze przyznawane są osobom najsłabszym, znajdującym się w skrajnie złej sytuacji materialnej.

Pomoc świadczona przez ośrodki pomocy społecznej obejmuje zaspokajanie najważniejszych potrzeb życiowych człowieka jak żywienie (z zachowaniem odpowiedniej diety), sprzątanie mieszkania, mycie, pranie odzieży, ubieranie, dawkowanie lekarstw i pielęgnacja zgodnie z zaleceniami lekarza, robienie zakupów, pomoc w opiece nad zwierzęciem domowym czy zmiana pościeli. Ponadto opiekunka z pomocy społecznej może pomóc seniorowi w załatwianiu niezbędnych spraw w urzędach, a także – w miarę możliwości – zadbać o komfort i jakość jego życia, np. poprzez zapewnienie mu kontaktu z innymi ludźmi czy organizowanie spacerów.

O tym, jakie usługi dla seniora będzie wykonywał pracownik pomocy społecznej, decyduje właściwy ośrodek. To on ustala ponadto okres świadczenia usługi, a w niektórych przypadkach – wysokość odpłatności. Zależy ona od sytuacji rodzinnej seniora, a także od jego dochodów (lub – w razie gdy nie mieszka sam – dochodu na osobę w rodzinie). Kwota odpłatności oraz zasady jej pobierania ustalane są przez radę gminy w drodze uchwały. Przykładowo w Krakowie starsi ludzie samodzielnie prowadzący dom nie płacą za świadczone im usługi opiekuńcze, jeżeli ich dochód nie przekracza 477 zł netto. W przypadku osób mieszkających z rodziną limit ten wynosi 351 zł netto. Jeśli kwota dochodu zostanie przekroczona, ośrodek pomocy społecznej może zadecydować o zwolnieniu z części opłat.

Jak postarać się o pomoc?

Aby otrzymać bezpłatną bądź częściowo odpłatną pomoc w ramach pomocy społecznej, należy złożyć pisemny wniosek lub poprosić o usługę ustnie (wówczas pracownik ośrodka spisze protokół zgłoszenia wniosku). Przy składaniu podania trzeba przedstawić dowód osobisty, a także zaświadczenie o wysokości dochodów z ostatniego miesiąca.

Ponadto, zanim seniorowi zostanie przyznana usługa opiekuńcza, pracownik pomocy społecznej przeprowadzi rodzinny wywiad środowiskowy oraz ankietę, która ma na celu ustalenie potrzeb danej osoby. Podczas wywiadu senior zostanie zapytany m.in. o to, czy dysponuje jakimiś oszczędnościami, jaką wartość ma posiadany przez niego dobytek i nieruchomości itd. Wywiad środowiskowy obejmuje również rodzinę seniora. Ośrodek pomocy społecznej ma 30 dni na wydanie decyzji o przyznaniu lub odmowie świadczenia.

Szczególnym rodzajem usług są specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Zasady przyznawania tego rodzaju pomocy i wysokość odpłatności określa rozporządzenie ministra polityki społecznej, a nie – tak jak w przypadku pozostałych usług – regulacje gminne. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego określa, że ośrodki pomocy społecznej, w porozumieniu z poradniami zdrowia psychicznego, organizują oparcie społeczne dla osób, które z powodu choroby psychicznej lub upośledzenia umysłowego mają poważne trudności w życiu codziennym, zwłaszcza w relacjach z otoczeniem, w zakresie edukacji, zatrudnienia oraz w sprawach bytowych. O pomoc w formie tych usług zgłaszać się należy także do ośrodka pomocy społecznej. Wydanie decyzji administracyjnej poprzedzone jest przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego przez pracownika socjalnego.

Opieka pielęgniarska w ramach NFZ

W razie przewlekłej choroby lub unieruchomienia senior może zostać objęty długoterminową (do sześciu miesięcy) opieką pielęgniarską na wniosek lekarza w ramach świadczenia z Narodowego Funduszu Zdrowia. – Lekarz pierwszego kontaktu wystawia stosowne skierowanie, określając stan chorego i rodzaj niezbędnej pomocy, a pielęgniarka wypełnia druk kwalifikacji, opisując stopień samodzielności chorej osoby, m.in. w zakresie poruszania się lub czynności higienicznych – wyjaśnia Aleksandra Kwiecień z biura Rzecznika Prasowego Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

W ramach opieki długoterminowej pielęgniarka odwiedza pacjenta w jego domu co najmniej cztery razy w tygodniu, przynajmniej na półtorej godziny. Do jej zadań, w zależności od potrzeb, może należeć m.in. wykonywanie opatrunków, karmienie przez przetokę, zakładanie cewnika czy pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Pielęgniarka może także pomóc w pozyskaniu sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego niezbędnego do sprawowania opieki nad chorym seniorem. – Do tego opiekun uzyskuje od pielęgniarki istotne wskazówki, jak pielęgnować chorego na co dzień – dodaje Aleksandra Kwiecień.

W ramach NFZ chorym osobom starszym (np. po wyjściu ze szpitala) przysługuje również prawo do pielęgniarskiej opieki środowiskowej. – Z takiej opieki ma prawo korzystać każda osoba ubezpieczona. Musi jednak wcześniej wypełnić deklarację wyboru pielęgniarki – informuje Aleksandra Kwiecień.

Pielęgniarka środowiskowa ustala wraz z chorym plan opieki, który może objąć m.in. pomoc w utrzymaniu higieny (mycie, toaleta, zmiana bielizny), karmienie, pielęgnację stomii lub cewnika, podawanie leków, wykonywanie niektórych badań (np. pomiar ciśnienia, pobranie krwi). – Rodzina starszej osoby powinna korzystać z pomocy pielęgniarki środowiskowej zawsze wtedy, gdy ma jakiekolwiek problemy z zaplanowaniem lub ciągłością opieki – mówi Mieczysław Starzec, lekarz geriatra.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.