Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Polipragmazja, czyli wielolekowość u Osób Starszych

Polipragmazja, czyli wielolekowość u Osób Starszych
Drogie Opiekunki i Drodzy Opiekunowie Osób Starszych!
Osoby Starsze – z racji swojego wieku i częstej wielochorobowości, są szczególnie narażone na skutki uboczne przyjmowania większej ilości leków, czyli tak zwaną polipragmazję. Polipragmazja i niepożądane działania leków to dziś, zaraz po nowotworach i chorobach układu krążenia, trzecia przyczyna hospitalizacji i zgonów wśród Osób Starszych.

Polipragmazja to nic innego jak nieracjonalne stosowanie wielu, różnych leków równocześnie. Działania na własną rękę, lub niewłaściwie stosowana terapia wielolekowa zwiększa ryzyko działań niepożądanych, które mogą zagrażać nie tylko zdrowiu, lecz także życiu Podopiecznego. Ryzyko związane z pojawieniem się działań niepożądanych zwiększa się wraz z ilością przyjmowanych leków. I tak w sytuacji przyjmowania dwóch leków równocześnie, szansa na efekty uboczne zwiększają się o 5,6%. Przy przyjmowaniu 5 leków równocześnie ryzyko wynosi już 50%, natomiast gdy mamy do czynienia z 8 lub większą ilością medykamentów negatywne efekty są już nieuniknione.
Niestety, według badań, w Polsce ponad połowa Starszych Pacjentów, stosuje dzienną dawkę w okolicach 5 leków jednocześnie, a co dziesiąty Pacjent przyjmuje ich co najmniej 10!

Polipragmazja może być też skutkiem nieskoordynowanych działań wielu lekarzy, a także przyjmowania przez Podopiecznego leków niezgodnie z zaleceniami lekarza, czy przyjmowanie dużej liczby leków wydawanych bez recepty.
Bardzo szkodliwe dla zdrowia jest zażywanie leków, które wzajemnie na siebie oddziałują, w efekcie czego organizm:
 • wzmacnia/osłabia działanie tych leków,
 • skróca/wydłuża czas ich działania,
 • wywołuje działania toksyczne prowadzące do zaburzeń rytmu serca, krwotoków, uszkodzeń wątroby, czy nerek.
Opiekunko, Opiekunie pamiętaj!
Suplementy diety również wchodzą w interakcję z lekami!

Jak uniknąć polipragmazji?
 • przyjmowanie leków w minimalnych dawkach (zwiększanie ich stopniowo tylko w razie potrzeby!),
 • przyjmowanie leków możliwie jak najkrócej,
 • stosowanie możliwie najmniej skomplikowanych schematów dawkowania (aby zminimalizować pomyłki w dawkowaniu).
Drogie Opiekunki i Opiekunowie!
Osoby Starsze, to grupa szczególnie narażona na polipragmazję, dlatego zwróćcie szczególną uwagę na leki, które przyjmują Wasi Podopieczni, a także na ich ilość!


Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.