Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Opieka nad osobą niedosłyszącą/niesłyszącą - praktyczne porady dla Opiekunki

Opieka nad osobą niedosłyszącą/niesłyszącą - praktyczne porady dla Opiekunki
Opiekunki osób starszych w swojej pracy mogą spotkać się z seniorami niedosłyszącymi oraz niesłyszącymi.

Osoba niesłysząca to osoba, która posiada uszkodzony słuch w takim stopniu, który uniemożliwia odbiór mowy drogą słuchową mimo protez.
Osoba niedosłysząca to osoba, która posiada uszkodzony słuch w stopniu ograniczającym odbiór mowy drogą słuchową. Może ona jednak opanować mowę drogą naturalną przy użyciu protez.

Przyczyny głuchoty mogą być genetyczne i niegenetyczne. Do przyczyn niegenetycznych zaliczamy leki, choroby, konflikt serologiczny lub hałas.

Od samego początku należy pamiętać, że osoby z zaburzeniami słuchu mają dużą trudność w komunikacji słownej (werbalnej). Taka komunikacja wymaga od nich dużego skupienia i w znacznym stopniu odczytywania mowy z ruchu warg rozmówcy oraz mowy ciała: mimiki, gestów.

Istnieje jednak kilka zasad, które ułatwią Opiekunkom osób starszych komunikację z osobą niedosłyszącą.

 1. Nie należy podchodzić do osób niedosłyszących znienacka. Osoba niedosłysząca może się w takiej sytuacji wystraszyć.
 2. Podczas przekazywania informacji Opiekunka powinna stanąć twarzą w twarz z Podopiecznym.
 3. Opiekunka powinna mówić wolno, krótkimi zdaniami, wyraźnie wymawiając każde słowo
 4. Podczas rozmowy Opiekunka powinna wyeliminować wszystkie źródła dźwięku, które znacznie utrudniają rozmowę (radio, TV).
 5. Pomieszczenie, w który odbywa się rozmowa powinno być dobrze oświetlone, aby ułatwić Podopiecznemu czytanie z ruchu warg.
 6. Opiekunka osób starszych nie powinna mówić uniesionym głosem. Krzyk staje się dla osoby niedosłyszącej przenikliwy, a jeśli osoba ta nosi aparat słuchowy – mogą wywołać nieprzyjemne piski i wibracje.
 7. Podczas rozmowy, Opiekunka powinna używać mowy ciała: gestów, rozbudowanej mimiki
 8. Opiekunka powinna być bardzo cierpliwa. Kilkukrotne powtarzanie tego samego zdania nie powinno jej wyprowadzić z równowagi.
 9. Podczas rozmowy z Podopiecznym Opiekunka może zapisać najważniejsze informacje na kartce.
   
Ważne uwagi:

Opiekunko pamiętaj, że niedosłyszący Podopieczny nie jest w stanie rozmawiać z więcej niż jedną sobą. Zasygnalizuj więc zmianę rozmówcy jeśli znajdujecie się w większym gronie.

Pamiętaj również aby nie śmiać się, jeśli Podopieczny zrozumie coś źle lub przekręci zdanie. Może to urazić Seniora.  

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.