Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?

Jak uzyskać opiekę nad osobą starszą?
Skąd uzyskać pomoc?
 
Pomoc w opiece możemy uzyskać w rodzinnych domach pomocy, ośrodkach pomocy społecznej i w ośrodkach wsparcia. Do pomocy zobowiązane są również oddziały opieki medycznej. Dodatkowo osoby opiekujące się starszym członkiem rodziny mogą liczyć na dodatkowe płatne dni wolne od pracy.
 
Na czym polegają usługi opiekuńcze?
 
Wszystko zależy od stanu danej osoby. Lekarz powinien przeprowadzić wywiad, który określi zakres możliwości pacjenta. Osoba samodzielnie zażywająca leki będzie wymagać innego rodzaju opieki niż senior cierpiący na chorobę Alzheimera czy niemogący ubrać się samodzielnie. Na wielu stronach internetowych można pobrać specjalny kwestionariusz geriatryczny, który bardzo pomaga w ustaleniu stopnia dysfunkcji chorego. Osobie starszej może zostać przydzielony opiekun lub pielęgniarka, zależnie od potrzeb. Dzięki temu może liczyć zarówno na pomoc w sprawach urzędowych, codziennej toalecie, jedzeniu, jak również na zrobienie zastrzyku, podłączenie kroplówki czy cewnikowanie.
 
Kiedy należą nam się usługi opiekuńcze i jak je załatwić?
 
Jeśli ze względu na stan zdrowia i wiek mamy poważne problemy z wykonywaniem codziennych czynności takich jak zakupy, dbanie o swój stan zdrowia, przemieszczanie się, to prawdopodobnie należą nam się usługi opiekuńcze. By załatwić opiekę, należy zgłosić się (lub zadzwonić) do ośrodka pomocy społecznej. Tam trzeba okazać zaświadczenie od lekarza, wyjaśniające konieczność przyznania takiej opieki. Trzeba też przedstawić dokumenty potwierdzające naszą sytuację materialną. W ciągu dwóch tygodni od zgłoszenia się do ośrodka pomocy społecznej, zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy. Pracownik ośrodka może chcieć odwiedzić nie tylko nas, ale również naszą rodzinę i sąsiadów, by upewnić się, że rzeczywiście konieczna jest dodatkowa pomoc. Jeśli wywiad potwierdzi taką konieczność, zostanie nam przydzielona pomoc w codziennych czynnościach lub opieka medyczna pielęgniarki albo fizjoterapeuty.
 
Czy taka pomoc jest odpłatna?
 
Przy dochodach poniżej progu 477 zł (osoba samotna) lub 351 zł (na jedną osobę w rodzinie) pomoc w opiece nad osobą starszą jest bezpłatna. Jeśli jednak dana osoba wydaje bardzo duże sumy na leki, może się starać o zwolnienie z ponoszenia kosztów, nawet jeśli przekracza dopuszczalny próg dochodowy.
 
Dom dziennego pobytu
 
Jest to forma pomocy rodzinom w opiece nad starszymi osobami. Dom dziennego pobytu jest przeznaczony dla starszych i samotnych, ale również dla chorych i niepełnosprawnych. W ośrodkach dziennej opieki można korzystać ze wsparcia opiekunów i rodzin osób starszych, którym oferuje się zajęcia terapeutyczne (np. różne formy aktywności fizycznej), ogólnousprawniające, zajęcia kulturalno-artystyczne oraz różne formy rekreacji. W domach dziennego pobytu można liczyć również na opiekę pielęgniarską oraz wyżywienie. Domy zwykle działają od poniedziałku do piątku. Koszty takiej opieki zależne są od poziomu dochodów osób podlegających opiece. Warto wspomnieć, że coraz częściej powstają domy dziennego pobytu, specjalizujące się w opiece nad chorymi z konkretną dolegliwością np. z padaczką, chorobą Alzheimera. 

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.