Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Jak się komunikować z chorymi cierpiącymi na chorobę otępienną?

Jak się komunikować z chorymi cierpiącymi na chorobę otępienną?
Otępienie to choroba mózgu, z powodu której dochodzi do stopniowego ograniczania komunikacji werbalnej. Chory często ma problem z wyrażeniem tego, co chciałby powiedzieć; zapomina nazwy przedmiotów; nie kończy zdań. Te trudności w porozumiewaniu się są wyzwaniem dla obu stron: opiekun często traci cierpliwość, u chorego natomiast może pojawić się nadpobudliwość lub agresja.

Istnieje kilka zasad, których opiekunowie chorych otępiennych powinni przestrzegać, by ułatwić proces komunikowania się.
 1. Utrzymuj kontakt wzrokowy i dotykowy.
 2. Wspomagaj wypowiadane zdania mową ciała, czyli gestami, mimiką, uśmiechem itp.
 3. Podczas rozmowy zadbaj, aby wyeliminować inne dźwięki, które mogą rozpraszać chorego (radio, telewizor, hałas z ulicy).
 4. Mów spokojnie, krótkimi zdaniami. Używaj zrozumiałego słownictwa.
 5. Unikaj komentarzy typu: „już nie pamiętasz?”, „parę razy już ci to mówiłam”.
 6. Nie przerywaj, gdy chory chce coś powiedzieć. Nie dopowiadaj za niego.
 7. Zachęcaj do mówienia, okazuj zainteresowanie.
 8. Nazywaj czynności, które wykonujesz; rzecz, których używasz( np. „otwieram okno”).
 9. Zadawaj proste pytania, na które odpowiedź może ograniczać się do „tak” lub „nie” (np. „czy chcesz herbaty?” zamiast „czy napijesz się czegoś?”).
 10. Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa chorego, postaraj się, aby codzienne czynności wykonywane były o tych samych porach (np. pory posiłków, spacer po śniadaniu itp.).
 11. Przeglądaj z chorym prasę, oglądaj albumy, zdjęcia, zachęcaj do słuchania radia, pooglądania telewizji.
 12. Wspominajcie dawne czasy, rozmawiajcie o rodzinie, znajomych.
 13. Staraj się aktywizować chorego poprzez określanie daty, godziny, dnia tygodnia, ważnych datach, świętach itp.
 14. Powtarzajcie znane piosenki, wiersze, ważne daty, imiona bliskich.
 15. Przede wszystkim pamiętaj o okazywaniu szacunku. Pamiętaj, że nawet jeśli – w twoim odczuciu – chory nie rozumie, co się do niego mówi, nadal odczuwa emocje.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.