Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Geneza refluksu żołądkowego


Refluks żołądkowy związany z wieloma patologiami. Doprowadzić może do niego wiele czynników sprzyjających, patologii organicznych. Do najbardziej znaczących należy zaburzenie kurczliwości żołądka.

Wśród istotnych mechanizmów, które przyczyniają się do tego zaburzenia jest niewątpliwe zaburzenie funkcjonowania mechanizmów zwieraczowych. Wyróżnia się w tym przypadku dwa mechanizmy. Pierwszym z nich jest dolny zwieracz przełyku (lower esophageal sphincter - LES). Zwieracz ten zbudowany jest z mięśniówki gładkiej oraz z mięśni poprzecznie prążkowanych. Te ostatnie należą do odnóg mięśniowych przepony. Mięśnie te w warunkach fizjologicznych powodują wzmocnienie mechanizmów czynnościowych LES (lower esophageal sphincter). Z kolei badając dolny zwieracz przełyku, dowiadujemy się, że posiada on długość ok. 4 cm. Ponadto, jak podaje literatura panuje w nim ciśnienie spoczynkowe o 10-30 mmHg. Ciśnienie to jest wyższe niż te, które panuje w żołądku.

Jak wskazuje literatura, w chorobie refluksowej żoładka u większości osób cierpiących na to schorzenie dochodzi do przemijających relaksacji LES (transient lower esophageal sphincter relaxations - TLESR). Czym jest taka przemijająca relaksacja LES? Otóż relaksacja ta polega na pojawiającym się spontanicznie dość głębokim obniżeniu ciśnienia w LES. Obniżenie ciśnienia jest niezależne od aktu połykania. Ponadto należy podkreślić, iż nie jest ono zależne od przechodzenia fali perystaltycznej poprzez strefę zwieracza. Do najsilniejszych bodźców, które powodują prowokowanie TLESR jest rozciągnięcie żołądka. Dochodzi do niego po posiłku. Taki mechanizm powoduje skrócenie strefy dolnego zwieracza przełyku.

Literatura donosi o tym, iż zjawisko relaksacji jest związane z wazowagalnym łukiem odruchowym. W łuku odruchowym wyróżnia się drogi dośrodkowe oraz drogi odśrodkowe. Drogi te w tym przypadku tworzone są przez nerwy błędne. Dzięki nim dochodzi do przejściowego oraz głębokiego obniżania ciśnienia podstawowego w LES (lower esophageal sphincter).
 • Mediatorami, które odpowiedzialne są za rozluźnienie strefy zwieracza są:
 • naczynioruchowy peptyd jelitowy (VIP),
 • tlenek azotu (NO),
 • kwas gamma-aminomasłowy (GABA)
Związkami tymi są tzw. neuroprzekaźniki, które charakteryzuje działanie hamujące.

Do innych czynników sprzyjających należy przepuklina wślizgową rozworu przełykowego. W tym przypadku częstość TLESR wzrasta wprost proporcjonalnie w stosunku do wielkości przepukliny.

Innym czynnikiem sprawczym jest zaburzenie oczyszczania przełyku. Z racji tego kwas orz enzymy, które dostają się do niego działają z większą siłą oraz w dłuższym okresie.

Co więcej, należy powiedzieć, iż zaburzone opróżnianie żołądkowe oraz refluks zasadowy również przyczyniają się do powstania refluksu żołądkowego.

Do innych czynników sprawczych zalicza się również leki, które powoduję obniżenie ciśnienie w LES. Zalicza się do nich:
 • preparaty antycholinergiczne,
 • leki działające antagonistycznie w stosunku do wapnia,
 • azotany,
 • mięta pieprzowa,
 • inne.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.