Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Badanie „Ocena stanu zdrowia Polaków”

Badanie „Ocena stanu zdrowia Polaków”
Badanie „Ocena stanu zdrowia Polaków” przeprowadzone przez ośrodek badawczy Millward Brown na zlecenie firmy Philips, sektora Healthcare, zostało przeprowadzone w dniach 5 – 10.04.2013 na reprezentatywnej grupie 1 008 Polaków w wieku 15 – 75 lat metodą CAPI.

Z badania wynika, że samoocena stanu zdrowia jest bardzo silnie skorelowana z wiekiem: w młodszych grupach wiekowych najczęstszą odpowiedzią było stwierdzenie, że jest ono „bardzo dobre”. Starsi respondenci znacznie częściej wybierali odpowiedzi „słaby” lub „zły” – wśród 60-ciolatków było to 45% ankietowanych.

Spośród pytanych 22% przyznaje się do cierpienia na chorobę przewlekłą.

Obszarem zdrowotnym, który wzbudza najwięcej lęków wśród Polaków, są choroby układu krążenia: aż 25% martwi się, że wystąpią u nich w ciągu nadchodzących pięciu lat, podczas gdy tylko 9% obawia się choroby nowotworowej. Zaskakujące jest to, że choroby nowotworowe nie są przez Polaków traktowane jako poważne ryzyko zdrowotne. Można domniemywać, że Polacy boją się tych chorób, których objawy widzą. Wyniki te potwierdza również raport „Jakość życia Polaków. Philips Index 2012” przeprowadzony przez TNS OBOP na zlecenie Philips. Tymczasem z roku na rok wzrasta liczba nowych przypadków chorób nowotworowych. Według raportu, opublikowanego przez zespół kierowany przez prof. Witolda Zatońskiego, w 2010 roku odnotowano 140 500 nowych przypadków nowotworów złośliwych (o 2 500 więcej niż w 2009 roku). Na choroby nowotworowe zmarło w analizowanym okresie 92 500 osób.

Statystyki dotyczące zdrowia również potwierdzają, że w Polsce oczekiwana długość życia mężczyzn jest o 3 lata krótsza niż w innych krajach Unii Europejskiej i 8 lat krótsza niż w Szwecji, gdzie wskaźnik ten jest najwyższy*. Jednocześnie, jak pokazują wyniki badania „Ocena stanu zdrowia polaków” aż 60% Polaków dostrzegaja pozytywny wpływ rozwoju nowych technologii medycznych na długość życia.

Warto zauważyć, że 39% Polaków uważa, że Polska służba zdrowia jest prawidłowo wyposażona w sprzęt medyczny, 41% jest przeciwnego zdania. 20% ani się zgadza, ani się nie zgadza.
W badaniu „Ocena stanu zdrowia Polaków” pytano też o największe problemy służby zdrowia w Polsce. Przy odpowiedzi najczęściej przyjmowano perspektywę najbardziej dostępną poznawczo, czyli „pacjenta w aptece” wskazując na „wysokie ceny leków” (60%). W dalszej kolejności wskazywano na ogólne problemy systemowe: biurokracja, wysokie koszty systemu i niewystarczająca liczba specjalistów.

Nasze certyfikaty

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1 z dnia 2016.05.04); zwanego dalej Rozporządzeniem, informujemy, iż:
 1. Współadministratorami danych osobowych są Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwice oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8, 44-100 Gliwicach. Dane osobowe przetwarzane są w celu:
  • umieszczenia danych osoby, której te dane dotyczą w bazie kandydatów, prowadzenia postępowań rekrutacyjnych z udziałem osób, których dane dotyczą i podjęcia kontaktu z tą osobą w szczególności w celu przedstawienia jej ofert pracy;
  • zawarcia z osobami, których dane dotyczą umów cywilnoprawnych stanowiących podstawę zatrudnienia przy opiece nad osobami starszymi i wykonywania tych umów, a także podjęcia czynności służących przygotowaniu zawarcia tych umów.
 2. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne lecz konieczne do skorzystania z formularza kontaktowego. Dane osobowe są przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie tych danych. Wycofanie zgody uniemożliwi umieszczenie osoby, której dane dotyczą w bazie kandydatów i wykorzystanie podanych danych osobowych do kontaktu w szczególności w celu przedstawienia tej osobie ofert pracy.
 3. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osobie, której dane dotyczą przysługuje też prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Dane osobowe klienta mogą być przekazywane podmiotom trzecim – agencjom pośrednictwa oraz zleceniobiorcom administratora danych osobowych w związku z realizacją umowy dotyczącej zapewnienia pomocy osobom starszym i/lub chorym przy prowadzeniu gospodarstwa domowego.
 5. Dane osobowe są przechowywane przez okres trwania stosunków prawnych wynikających z zawartych umów, a także po ich ustaniu, przez okres przedawnienia roszczeń związanych z realizacją tych umów, wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych w każdym przypadku zaistnienia podejrzenia, że przetwarzanie jego danych osobowych następuje z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do zawarcia umowy zlecenia/umowy o współpracy w związku z koniecznością identyfikacji strony tej umowy i jej rozliczenia.
 9. Decyzje w oparciu o podane przeze Panią/Pana dane nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany.
 10. Dopuszcza się możliwość pozyskania dodatkowych danych osobowych, na podstawie wyrażonej Panią/Pana przeze mnie, dobrowolnej i odwołalnej w każdym czasie zgody. Dane, o których mowa w zdaniu poprzednim służyć będą administratorowi danych do realizacji celu wyraźnie określonego w treści wyrażonej przeze mnie zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.