Задължение за информиране на РОДО

Съгласно чл. 13, ал. 1 и 2 от Общия регламент за защита на личните данни от 27 април 2016 г. (Дв.U.UE.L.2016.119.1 на 05.04.2016); наричан по-долу „Регламент“, ви информираме, че:

 

1.i.1.a.i.1. Администраторът на личните ви данни е Pronobel sp. O.o. със седалище в Gliwicach,  ул. Młyńska 8, 44-100 Gliwice.

1.i.1.a.i.2. Личните данни се обработват само с цел обработката  на подписаните договори за работа / сътрудничество, както и с цел на постоянна  проверка на потенциалното сключване на гореспоменатите договори.

1.i.1.a.i.3 Личните ви  данни кандидат/изпълнител могат да бъдат предоставени на трети лица, субекти – на посредническа агенция и клиентите на администратора за личните данни или посреднически агенции във връзка с  изпращането ви за предоставяне на домакинска помощ  за възрастни хора и/или хора със заболявания при поддържане на домакинството и допълнително основни грижи за възрастни хора и/или хора със заболявания.

1.i.1.a.i.4 Личните данни на клиента могат да бъдат предоставени на трети лица, субекти – на посредническа агенция както и на администратора за личните данни на изпълнителя във връзка с изпълнението на споразумението за предоставяне на помощ на възрастни хора и / или болни при провеждането на домакинството.

1.i.1.a.i.5. Личните данни се съхраняват през периода, в който траят  взаимоотношенията, свързани със сключените  договори, както и след прекратяването им, давностния срок на вземанията ,свързани с изпълнението на тези споразумения произтичащи от общо приложимите закони.

1.i.1.a.i.6 Имате правото на достъп до личните си данни, тяхната поправка и изтриване, както и  ограничаването на тяхната обработка и преместването им  при обстоятелствата, посочени от общо приложимите закони .

1.i.1.a.i.7 Имате правото да подадете  жалба до съответният орган, отговарящ за  разпоредбите за защита на личните данни в случай на съмнения, че обработването на личните ви  данни се извършва в нарушение от общо приложимите закони.

1.i.1.a.i.8.Предоставяне на лични данни е доброволно, но е задължително  при сключването на граждански  договор за  сътрудничество във връзка с необходимостта да се идентифицират страните по договора, както и нейните плащания.

1.i.1.a.i.9 Решенията, които се основават на предоставените от Вас данни, не се правят по автоматизиран начин.

1.i.1.a.i.10 Допускат се и случаи на предоставяне на  допълнителни лични данни въз основа на Вашето съгласие, доброволно и отменяемо по всяко време. Данните, посочени в предходното изречение, ще служат на  администратора на данни  с цел,  яснота на  съдържанието относно решението ви.