ФОНД КАПИТАЛОВИ ПЛАНОВЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ – ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЛУЖИТЕЛИТЕ

I. Речник на понятията

КПС – програма за Капиталови Планове на Служителите DE PRONOBEL SP. Z O.O.SP. K., създадена и функционираща въз основа на Закона от 4 октомври 2018 година за капиталовите планове на служителите (Държ. в-к от 2018 г. поз. 2215) (наричан по-нататък„закон за КПС”);

Управляваща Институция – дружество за инвестиционни фондове, общо пенсионно дружество, пенсионно-осигурително дружество или застрахователно дружество, което управлява Фонда или Фондовете, събиращи средства в КПС;

Участник в КПС – физическо лице, навършило 18 години, от името и в полза на което Работодателят е сключил договор за управление на КПС с финансовата институция;

Договор за управление на КПС – договор, който Работодателят сключва с избрана финансова институция, управляваща КПС, който договор съдържа най-важните правила за събирането и управлението на средствата по сметките в КПС;

Договор за водене на КПС – договор, който Работодателят сключва от името и в полза на Заетите лица с финансовата институция, с която преди това е сключил договор за управление. Договорът определя между другото подробните условия за събиране на средства и тяхното управление, за начина, по който участникът в КПС може да декларира допълнително внасяни средства и да издава нареждания относно събраните средства.

Работодател – DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. със седалище в Гливице, ул. Млинска 8

II. Каталог на заетите лица, обхванати от програмата КПС

 1. Служителите, независимо от начина на заетост, с изключение на непълнолетните служители.
 2. Физически лица, навършили 18 години, извършващи работна дейност.
 3. Лица, навършили 18-годишна възраст, които работят въз основа на договор за представителство или договор с мандат или друг договор за предоставяне на услуги.

III. Цел на записването в КПС

 1. КПС е доброволна система за дългосрочни спестявания за Служителите, създадена от Работодателите и съфинансирана от Заетите лица, Работодателите и Държавната хазна.
 2. Основната цел на КПС е осигуряване на допълнителни финансови средства, от които участникът ще може да се възползва след навършване на 60 годишна възраст, а в специални случаи – описани по-долу – също и по-рано.
 3. В рамките на КПС ще бъдат създадени частни индивидуални сметки за участниците в КПС, захранвани от плащания на Работодателя, Служителя и субсидии от Държавната хазна.
 4. В случай на плащания, извършени от Работодателя и Служителя, техният размер се определя като процент спрямо брутното възнаграждение. Плащанията от Държавната хазна представляват определени суми, независимо от приходите на Служителя.
 5. Управляващата институция, която ще изберат Служителите заедно с Работодателя, ще инвестира събраните средства по сметките в инвестиционни фондове, ограничавайки нивото на риск в зависимост от възрастта на участника – фондове с дефинирана дата.

IV. Правила за записване в КПС

 1. За всяко заето лице, подлежащо на задължително пенсионно осигуряване, Работодателят ще сключи договор от негово име за водене на сметка КПС и ще създаде за него чрез финансова институция лична сметка, на която ще бъдат събирани спестяванията. Работодателят ще съгласува избора на финансовата институция с.
 2. По отношение на:
  1. заетите лица на възраст между 18 и 55 години, записването в КПС става автоматично, с възможност за отказ от извършване на плащания по всяко време.
  2. за заетите лица на възраст между 55 и 70 години, записването в КПС се извършва само по искане на Служителя.
  3. за заетите лица, които в първия ден на работното място са навършили 70 години, не се сключва договор за водене на КПС.
 3. Средствата, натрупани в рамките на КПС, представляват частна собственост на участника и подлежат на наследяване съгласно разпоредбите на Гражданския Кодекс.
 4. Всички формални въпроси, свързани с водене на КПС – включително сключването на договор от името на Служителя за управление на КПС – са задължения на Работодателя. Не се изискват никакви дейности от участника. Само лицата, които са навършили 55 години, но са под 70 години, желаещи да се присъединят към КПС, ще трябва да подадат заявление до Работодателя за сключване на договор за водене на КПС.

V. Срок за въвеждане на КПС в DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k.

 1. Разпоредбите на закона за КПС се прилагат в DE PRONOBEL sp. z o.o. sp. k. от 1 юли 2019 г.
 2. Работодателите имат задължението да сключат договор за управление на КПС до 25 октомври 2019 г.
 3. Работодателите имат задължението да сключат договор за поддържане на КПС до 12 ноември 2019 г.

VI. Източници за събиране на средства в КПС

 1. Внасянето на парични суми в КПС ще бъде финансирано от:
  1. Работодателя:
   • основна вноска (задължителна) – 1,5% от възнаграждението бруто.
   • допълнителна вноска (доброволна) – 2,5% от възнаграждението бруто.
  2. Служителя:
   • основна вноска (задължителна) – 2,0% от възнаграждението бруто.
   • допълнителна вноска (доброволна) – 2,0% от възнаграждението бруто
  3. Държавната хазна:
   • Еднократна вноска за добре дошли – 250 zł
   • Годишно доплащане – 240 zł
  4. Плащанията, финансирани от Работодателя, не се включват във възнаграждението, представляващо основа за определяне на размера на задължителните вноски за пенсионно осигуряване и осигуряване за инвалидност.
  5. За Служители, чието общо възнаграждение от различни източници за даден месец не надвишава 1,2 пъти минималната заплата, основното плащане може да бъде намалено до 0,5% от брутното възнаграждение.

VII. Използване на средствата от сметката КПС

 1. Възможност за изплащане на събраните спестявания от участника без разходи има в следните случаи:
  1. заболяване на участника или на член от неговото най-близко семейство – до 25% от спестяванията без задължение за възстановяването им.
  2. предназначаване на средствата от участника преди навършване на 45 години да финансира собствения си принос, когато кандидатства за кредит за закупуване на жилище или за построяване на къща – до 100% от средствата. Изплатените за тази цел парични средства трябва да бъдат възстановени по сметката на КПС в рамките на 15 години.
 2. Участникът има право на прехвърляне на средства – прехвърляне на спестявания в КПС на новия Работодател в случай на промяна на мястото на работа.
 3. В случай на смърт на участника – в зависимост от решението му – събраните средства:
  1. ще бъдат обект на наследяване по общи правила или
  2. те ще отидат при лицето, изрично посочено от участника.

VIII. Изплащане на средствата след навършване на 60 години

 1. След навършване на 60-годишна възраст участникът ще може да разполага свободно с натрупаните в КПС средства – независимо от статуса на професионалната си дейност.
 2. В зависимост от решението на участника, той ще може:
  1. да продължи да трупа средства в КПС;
  2. да направи изплащане:
   1. еднократно 25% от средствата, а останалата част да изплаща на минимум 120 вноски в продължение на 10 години (изплащанията в тази форма ще бъде освободени от данък върху капиталови печалби);
   2. цялата сума на произволен брой вноски, при което намаляването на броя вноски във връзка с горепосоченото ще доведе до плащане на дължимия данък върху капиталовите печалби;
 • да направи трансфер – за полица в застрахователна компания с право на периодични или доживотни обезщетения или на срочна депозитна сметка;
 1. под формата на брачно обезщетение (изплащане от една съвместна брачна сметка) – в случай на сключване на брак и изплащане на сумираните средства на двамата съпрузи през най-малко 120 месеца. От момента на смъртта на съпруга / съпругата, когато остава само един човек, обезщетението се изплаща по досегашните условия, докато средствата по брачната сметка не бъдат изчерпани. В случай на смърт на двамата съпрузи останалите средства се наследяват.

IX. Отказ от участието в КПС

 1. Участникът в КПС може по свое искане да изтегли натрупания капитал по всяко време, както преди, така и по време на участието в КПС.
 2. В случай на оттегляне участникът ще получи:
  1. 100% от средствата, произхождащи от вноските на участника;
  2. 70% от средствата, произхождащи от вноските на Работодателя.
 3. В случай на оттегляне участникът ще трябва да върне всички средства, получени от Държавната хазна.
 4. Изтеглянето на средства преди навършване на 60-годишна възраст е свързано със задължението за заплащане на данък върху капиталовите печалби (19%) от събраната сума.
 5. Отказът от участие в КПС не изключва повторното присъединяване към програмата по всяко време, при спазване на законовите ограничения за възрастта на участника.
 6. На всеки 4 години (считано от 1 април 2023 г.) Работодателят отново ще внесе вноски в КПС за Служителите, които са подали декларация за отказ от участие в КПС. Повторно записване в КПС не изключва правото за пореден отказ от участие в програмата.
 7. Декларацията за отказ от внасяне на плащания към КПС трябва да бъде подадена на Работодателя съгласно образеца, съставляващ Приложение 1 към тази Информация.

Моля, имайте в предвид, че с мажоритарното решение програмата КПС ще се изпълнява в нашата компания от TFI PZU S.A.

Приложение № 1 – Декларация за отказ от внасяне на парични вноски към КПС