Praca  dla Opiekunek i Opiekunów osób starszych w Niemczech

Większa ochrona dokumentacji medycznej

Większa ochrona dokumentacji medycznej
Lepsza ochrona danych osobowych i informacji o stanie zdrowia pacjenta zawartych w dokumentacji medycznej, poszerzenie kręgu osób mających do niej dostęp, zwiększenie uprawnień rzecznika praw pacjenta oraz zmiany w funkcjonowaniu wojewódzkich komisji do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – to najważniejsze cele do osiągnięcia, których realizację zapewnią rozwiązania wskazane w przyjętych przez rząd założeniach do projektu nowelizacji ustawy o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta.

Nowe przepisy określą zasady postępowania z dokumentacją medyczną po zakończeniu działalności leczniczej. Szczególnie dotyczy to wskazania podmiotów uprawnionych do przejęcia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji medycznej po zlikwidowanej przychodni, gabinecie lekarskim czy klinice. Podmiot przechowujący dokumentację medyczną będzie zobowiązany do jej zabezpieczenia przed utratą, zniszczeniem czy dostępem osób nieuprawnionych oraz do zapewnienia warunków umożliwiających osobom uprawnionym dostęp do niej bez zbędnej zwłoki.

Katalog osób uprawnionych do uzyskiwania i przetwarzania danych zawartych w  dokumentacji medycznej zostanie poszerzony o diagnostów laboratoryjnych, felczerów, ratowników medycznych i  fizjoterapeutów. Dostęp do dokumentacji medycznej będą mieli również studenci nauk medycznych i członkowie zespołów kontroli zakażeń szpitalnych.

Przewidziano także uproszczone procedury składania sprzeciwu przez pacjenta wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego oraz przyspieszenie trybu jego rozpatrywania przez komisję lekarską działającą przy rzeczniku praw pacjenta. Jest to rozwiązanie szczególnie korzystne dla pacjentów.

Zaplanowano też usprawnienie pracy wojewódzkich komisji ds. orzekania o zdarzeniach medycznych. Chodzi o zmiany przepisów dotyczących: składu komisji, trybu pracy i orzekania, terminów sporządzenia uzasadnienia do orzeczenia komisji czy zwrotów kosztów postępowania.

SZUKASZ PRACY?
Praca w opiece
w Niemczech

Wypełnij formularz - oddzwonimy!

Prosimy wybrać numer kierunkowy, następnie wpisać numer telefonu zgodnie z przedstawionym przykładem: XXXXXXXXXX
(bez spacji, bez myślników)
Prosimy wybrać numer kierunkowy, następnie wpisać numer telefonu zgodnie z przedstawionym przykładem: XXXXXXXXXX
(bez spacji, bez myślników)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu przez współadministratorów - Pronobel sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 oraz DE Pronobel sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gliwicach, ul. Młyńska 8 w celu umieszczenia moich danych w bazie kandydatów i kontaktowania się ze mną w sprawie ofert pracy.

Pytania do naszej Blogerki

Nasze certyfikaty

certyfikat KRAZ